ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
28 มิ.ย. 2562
22 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 มิ.ย. 2562
23 แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 มิ.ย. 2562
24 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 มิ.ย. 2562
25 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 มิ.ย. 2562
26 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 มิ.ย. 2562
27 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 มิ.ย. 2562
28 ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 พ.ค. 2562
29 1.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 มี.ค. 2562
30 2 คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
76
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15