นายโสภณ พรหมแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล
นายสอนไชยา ภูดีทิพย์
รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 1)
นางสาวสุรัชดา จันทร์มูสิก
รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
นายเมธี ศรีรักษา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายจรัญ ชูหนู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี