นายโสภณ พรหมแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล
นายจรัญ ชูหนู
รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 1)
นายประคอง จันทร์มูสิก
รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
นายเมธี ศรีรักษา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายแมน สนาน้อย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี