นายเกษม พรหมแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายมงคล สุตตะระ
รองประธานสภาเทศบาล
นายดนัย รำพึงนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเหื้อง สุตระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจักรกฤษณ์ ศรีเชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุดารัตน์ เอียดเจริญ
สมาิชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายโชคดี สมพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายศักดิ์สมพร ประทุมวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางมยุรี ชุมศรีรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางรุจิรา ศรีจำรัส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณรงค์ วิลาศกาญจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายลาภ จั่วนาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2