ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 มิ.ย. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 มิ.ย. 2562
3 แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 มิ.ย. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 มิ.ย. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 มิ.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 มิ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 มิ.ย. 2562
8 ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ค. 2562
9 1.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 มี.ค. 2562
10 2 คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13